Boligkøbets dokumenter

Få et overblik over dokumenterne i en bolighandel

 • Refusionsopgørelse

  I slutningen af handlen udfærdiger købers advokat eller ejendomsmægler en refusionsopgørelse, hvor man udligner de eventuelle økonomiske mellemværende køber og sælger har. Der kan være tale om:

  • Oliebeholdning i olietanken på overtagelsesdagen
  • Betaling af ½ af præmien på ejerskifteforsikringen
  • Ejendomsskatter
  • Grundejerforening

  Refusionsopgørelsen skal være afsluttet senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

 • El-installationsrapport

  En el-installationsrapport er et uvildigt billede af, om boligens elektriske installationer er funktionsdygtige og lovlige. En autoriseret el-installatørvirksomhed vurderer de tilgængelige installationer og foretager stikprøver.

 • Tilstandsrapport

  Tilstandsrapporten er en rapport over boligens synlige skader. Den udarbejdes af en godkendt bygningssagkyndig. Det er sælger, som bestiller og betaler rapporten. Den udarbejdes på en standardformular, som både indeholder sælgers oplysninger om boligen og den bygningssagkyndiges gennemgang. Den bygningssagkyndige vurderer eventuelle skader, tegn på mulige skader og forhold, der giver nærliggende risiko for synlige skader.

  Tilstandsrapporten indgår i huseftersynsordningen, der er en beskyttelse af køber og sælger mod økonomiske overraskelser i forbindelse med bolighandelen.

  Som sælger har man ansvar for boligens tilstand i 10 år efter handelen, men med en tilstandsrapport, en el-installationsrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring, hvor sælger tilbyder at betale halvdelen af forsikringspræmien, kan sælger blive fritaget for dette ansvar. Ordningen giver køber et vist værn mod bygningsmæssige overraskelser, og - hvis de alligevel indtræffer - en økonomisk sikkerhed i form af forsikringen.

  Huseftersynet er frivilligt, men det er en forudsætning, hvis sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen, og man som køber vil være forsikret.

 • Købsaftalen

  Købsaftalen er kontrakten mellem køberen og sælgeren.

  Det er indholdet i købsaftalens, der er gældende, hvis der senere måtte vise sig uoverensstemmelser om handlen eller boligen. Købsaftalen sendes til køber eller dennes advokat.

  Når købsaftalen er underskrevet af både sælger og køber, har køber ret til at fortryde handlen i op til seks hverdage. Men der skal betales 1 % af købesummen til sælger ved fortrydelse.

  Sælger har ikke mulighed for at fortryde, når købsaftalen er underskrevet.

  Når aftalen er underskrevet skal den berigtiges. I de fleste tilfælde er det købers advokat, der tager sig af berigtigelsen. At berigtige en hushandel vil sige at gennemføre handlen i overensstemmelse med de aftalte vilkår. I praksis handler det om, at sælger skal slette sine lån og modtage betaling for huset, og køber skal have tinglyst skødet og dermed blive registreret som den nye ejer af boligen.

  Købsaftalen kan gøres betinget af godkendelse fra købers advokat og bank. I så fald er aftalen først bindende for køber, når begge godkendelser foreligger. Kreditbanken anbefaler, at man bruger begge forbehold.

  Med købsaftalen udleveres husets dokumenter. Det er typisk:

  • Ejendomsskattebillet
  • Matrikelkort
  • BBR-ejermeddelelse
  • Bygningstegninger
  • Bygningsattest
  • Ejendomsværdiattest
  • Servitutter
  • Tilstandsrapport
  • Elinstallationsrapport
  • Ejerskifteforsikringstilbud
  • Energimærke
  • Forsikringspolice og kvittering for betalt præmie
  • Grundejerforeningens vedtægter og kvittering for betalt kontingent
  • Referat fra seneste generalforsamling i grundejerforening
  • Forsikringspolice og kvittering for betalt præmie
  • Kvittering for betalt vandafgift, renovation, kloakafgifter m.v.

  Ved ejerlejligheder vil der typisk også være tale om:

  • Ejerlejlighedskort
  • Kvittering for betalte fællesudgifter
  • Vedtægter for ejerforeningen
  • Referat fra seneste generalforsamling i ejerforeningen
  • Seneste årsregnskab for ejerforeningen
  • Ejerforeningens budget
  • Eventuelt opførelsesregnskab (hvis det er en nyopført bygning)
  • Kopi af eventuel sikkerhedsstillelse til ejerforeningen
  • Eventuel husorden
 • Boligens tilstand

  Sælger har normalt ansvar for fysiske mangler på boligen i 10 år efter købet. Men han kan frigøre sig fra ansvaret ved at benytte huseftersynsordningen, hvor køber modtager følgende før købstilbuddet underskrives:

  • En tilstandsrapport
  • En el-installationsrapport
  • Sælgers skriftlige og bindende løfte om at betale mindst halvdelen af den tilbudte præmie for ejerskifteforsikringen, såfremt køberen tegner den.
  • Oplysninger om retsvirkningerne af huseftersynsordningen

  Når der laves tilstands- og el-installationsrapport på en ejerlejlighed, skal ejerlejlighedens fælleseje gennemgås - ellers er rapporterne ikke gyldige.

 • Salgsopstillingen

  Når du har fundet ønskeboligen, der passer til dig og din familie, får du en salgsopstilling af ejendomsmægleren.

  En salgsopstilling indeholder:

  • Beskrivelse af boligen
  • Oplysninger om kontantprisen
  • Oplysninger om ejerudgifterne, bortset fra finansiering
  • Oplysninger om de lån sælger har i boligen og som kan overtages af køber
  • Husets driftsudgifter: Varmeudgifter, el-forbrug, vandforbrug og lignende
  • Hvilket kontantbehov, du må påregne til handelens gennemførelse, dog uden udgifterne til dine egne rådgivere og eventuelle udgifter til kurssikring af dine nye realkreditlån
  • Seneste offentlige ejendoms- og grundværdi
  • Boligareal, bygningsareal og grundareal (BBR-arealer) samt ved ejerlejligheder, oplysninger om fordelingstal
  • Boligens matrikelnummer, beliggenhed og benyttelse
  • Boligens nuværende forsikringsforhold, herunder eventuelle særlige forhold som f.eks., at boligen ikke er forsikret mod svamp og insekt
  • Byrder og gæld, som køber skal overtage uden for købesummen
  • Boligens energimærkning
  • Begrænsninger i benyttelsen af boligen i kraft af lokalplaner, servitutter og lignende
  • Forureningsforhold
  • Økonomiske interesser som ejendomsmægleren har i forbindelse med at en handel indgås, eller i købers valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser
  • Andre forhold af væsentlig betydning
  • Herudover vil der i langt de fleste salgsopstillinger være fotos af boligen og en plantegning.