Forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

cyber+crime+lille
Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i Kreditbanken tager meget alvorligt

Hvidvask defineres som…

 • uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse

 • uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbarlovovertrædelse

 • forsøg på eller medvirken til ovenstående.

Terrorfinansiering defineres som…

 • direkte eller indirekte at yde støtte til, at tilvejebringe eller indsamle midler til eller at stille penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af straffeloven.

Tværgående samarbejde og adfærdsprincipper

Banken bakker op om tværgående samarbejde med henblik på at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme – f.eks. sektorsamarbejde og samarbejde via bankens it-central – Bankdata.

Banken bakker op om Finans Danmarks 6 adfærdsprincipper om forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og således følgende:

 1. Vi sætter altid etik før profit

 2. Vi følger loven og lovens ånd

 3. Vi vil gerne kigges i kortene

 4. Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur

 5. Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

 6. Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne

Uddrag fra bankens forretningsmodel

Kreditbanken vil udtrykke sine forventninger til medarbejderes adfærd og medvirke til bl.a. at forebygge hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. Og banken vil kommunikere tydelige anvisninger til sine medarbejdere. Det er – uanset ansættelsesniveau – uforeneligt med ansættelse i Kreditbanken at medvirke til eller forsøge at medvirke til hvidvask, terrorfinansiering eller anden form for økonomisk kriminalitet.

Bankens medarbejdere – uanset ansættelsesniveau – forventes at have en kritisk tilgang til mistænksomme forhold i deres virke og skal have reel mulighed for at kunne føle sig trygge ved – og uden repressalier – at henvende sig til ethvert ledelsesniveau om kendskab til eller mistanke om mistænkelige forhold, herunder mistænkelige forhold om hvidvask, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet.

Banken har fravalgt at arbejde med personlige salgsmålsætninger for bankens medarbejdere, fordi banken vil forebygge suboptimering og motivationen til at kunne indgå forretninger på bekostning af etik og faglighed.

Kreditbanken ønsker ikke at udbyde produkter og ydelser, der er særligt risikofyldte eller på kant med god etik, fordi banken vil forebygge suboptimering og motivationen til at kunne indgå forretninger på bekostning af etik og faglighed.

Banken

 • vil drive banken på grundlag af en forretningsmodel, der iboende har en lav risiko for at kunne misbruges til hvidvask og finansiering af terrorisme
 • vil søge at undgå at samarbejde med, subsidiært overvåge, kundetyper, der ud fra en hvidvaskmæssig betragtning vurderes at udgøre en særlig risiko
 • vil ikke udbyde produkter og tjenesteydelser, benytte leveringskanaler eller tilgå markeder, der ud fra en hvidvaskmæssig betragtning vurderes at udgøre en særlig risiko
 • vil have og implementere forretningsgange på alle relevante områder i relation til hvidvask og finansiering af terrorisme og hellere etablere lidt for mange end lidt for få regler og kontroller
 • vil uddanne medarbejdere på området og skabe awareness.

Uddrag af bankens forretningsgang for undersøgelses-, noterings- og tavshedspligt og underretning af Hvidvasksekretariatet

På grundlag af gennemførte kundekendskabsprocedurer skal medarbejderen være opmærksom

 • på transaktioner og/eller aktiviteter uden beviseligt økonomisk formål, der ud fra kendskabet til kunden og kundeforholdets formål og beskaffenhed er mistænkelige
 • på de forhold, der specifikt er udpeget som indikatorer på hvidvask eller terrorfinansiering af Finanstilsynet eller Hvidvasksekretariatet.

Eksempler på mistænkelige transaktioner, aktiviteter og forhold ved den enkelte kunde

Medarbejderen skal f.eks. være opmærksom på,

 • om der foretages transaktioner, der er usædvanligt store og/eller komplekse set i forhold til de transaktioner, som kunden almindeligvis foretager, og som må forventes ud fra kendskabet til kundens økonomi og formål, beskaffenhed og omfang af og adfærd i kundeforholdet se video
 • om der optræder store midler på kundens konto, der ikke umiddelbart kan forklares
 • om der optræder transaktionsmønstre, der afviger fra kundens sædvanlige transaktionsmønster
 • om der foretages usædvanligt store eller usædvanlige transaktioner
 • om der forekommer et usædvanligt stort antal transaktioner på kundens konto
 • om kunden bliver involveret i for kundeforholdet usædvanlige aktiviteter
 • øvrige forhold, som er usædvanlige.

Bankens hvidvaskansvarlige

Bankens compliance og risikochef er bankens hvidvaskansvarlige med henblik på at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Få svar på de mest stillede spørgsmål i henhold til hvidvask lovgivningen